Voorwaarden

Algemeen: Pit Kindercoaching is opgericht door Sandra van Houwelingen en Ellen den Haan, is gevestigd in Gorinchem en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57305617.  Pit Kindercoaching richt zich op het coachen van kinderen tussen 4 en 16 jaar. 

ToepasselijkheidDeze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van en met Pit Kindercoaching en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. 

VertrouwelijkheidPit Kindercoaching is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachingsessies. Voor overleg met derden in het belang van het kind wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger.  We streven ernaar betreffende informatie zo veel mogelijk samen met (een van) de ouders over te brengen naar derden. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal Pit Kindercoaching dit wel bespreken met derden. Dit wordt echter altijd eerst met u besproken. Dit is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Coaching/begeleiding van kinderen tot en met 16 jaar: Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel ander gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Pit Kindercoaching kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Aansprakelijkheid: Het advies en begeleiding van Pit Kindercoaching is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Het kind zal zichzelf verder in zijn/haar eigen proces ontwikkelen. Pit Kindercoaching is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband, met de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Pit Kindercoaching. Vergoeding aan het kind en/of ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Pit Kindercoaching. Voor lichamelijke- en psychische klachten van uw kind, raadt Pit Kindercoaching aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.

Verslaglegging: Op verzoek van het kind of de ouders kan een schriftelijk verslag naar derden (b.v. school) worden gestuurd. Dit verslag wordt door Pit Kindercoaching gemaakt. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd.

Tarieven: De tarieven staan op de website. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW. Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand van tevoren aangekondigd.
Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van het kind inbegrepen. Indien er meer tijd nodig is ( > dan een kwartier) wordt er in overleg een afspraak gemaakt voor een gesprek.

Betalingsvoorwaarden: De ouder/verzorger verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum over te maken naar de rekening van Pit Kindercoaching. Als er niet binnen deze termijn wordt betaald verstuurt Pit Kindercoaching een betalingsherinnering. Indien er niet binnen 7 dagen aan de betalingsplicht is voldaan, zijn wij gerechtigd, bij de tweede herinnering administratiekosten á €10,- in rekening te brengen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is Pit Kindercoaching genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is Pit Kindercoaching gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de ouders/verzorgers aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

 Verhindering: Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afmelden korter dan 24 uur, zal dit wel het geval zijn. Tijdig verzetten van een afspraak is mogelijk, dit kan telefonisch of via de email.


Webdesign & Webbouw

Reclamebureau Lot to Design

Pit kindercoaching
Retranchement 3
Gorinchem